Vanliga frågor (FAQ)


1. När startade projektet?

epSOS projektet startade 1 juli 2008.

To top To top

2. Vilka länder deltar?

24 av EU:s medlemsstater deltar i projektet:

 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Kroatien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Schweiz
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Svergies Kommuner och Landsting (SKL) koordinerar hela epSOS projektet.

To top To top

3. Vilken budget har projektet?

Projektet finansieras av EU och de deltagande länderna gemensamt. Projektets totala budget uppgår till € 36.500.000 varav 50% finansieras av EU.

To top To top

4. Hur bidrar deltagande länder?

Projektet ämnar utveckla lösningar och tjänster som kan användas i samtliga av EU:s 27 medlemsstater, men även I övriga europeiska länder och globalt.

Varje medlemsstat är ansvarig för minst ett delprojekt med stöd från övriga länder att slutföra uppgiften. Ministerier, organisationer och företag arbetar tillsammans för att hitta rätt lösningar för europeiska patienter.

To top To top

5. Är epSOS ett forskningsprojekt?

Nej. epSOS är ett  såkallat Information & Communication Technology Policy Support Project (ICT PSP), genom vilka existerande tekniska lösningar kommunicerar over gränserna. Den slutliga tjänsten kommer testas i en storkskalig pilot. Sjukhus, läkare och apotek i de olika länderna kommer praktiskt att ingå i piloten.

To top To top

6. Vilka är fördelarna för EU-medborgare?

Projektets övergripande mål är att:

 • Stödja patientrörligheten i Europa
 • Stärka patientsäkerheten
 • Öka effektiviteten och kostnadseffektiviteten i den gränsöverskridande vården
 • Tillhandahålla säker vård både på nationell och europeisk nivå

To top To top

7. Vilka resultat förväntas projektet leverera?

Projektet kommer leverera rekommendationer, tekniska specifikationer, systembeskrivningar, organisationsmodeller, mjukvara och mjukvaruverktyg som testas i en storskalig pilot med syfte att förbättra internationell interoperabilitet.

To top To top

8. Hur kommer epSOS resultat användas?

Projektdeltagarna och CALLIOPE Network arbetar gemensamt med att sprida resultaten. Alla som är intresserade kommer att få tillgång till resultaten utan kostnad.

To top To top

9. Är epSOS ett projekt som använder kortlösningar?

Nej, epSOS är inget projekt där kort är en gemensam del. Däremot kommer sådan infrastruktur och kommunikationssystem integreras i projektet beroende på lösningar i de olika länderna. epSOS kommer dessutom samarbeta med projekt som arbetar specifikt med dessa frågor.

To top To top

10. Kan säkerheten kring personuppgifter säkerställas?

Ja. Att säkerställa att all hantering av personuppgifter stämmer överens med gällande nationell och EU-lagstiftning är ett av projektets högst prioriterade områden.

To top To top

11. Hur hanterar projektet alla olika språk, terminologier, organisation av hälso-och sjukvård och tekniska lösningar?

Projektet har ett tekniskt fokus men kommer även att hantera semantisk och legal interoperabilitet. Den största utmaningen består i att åstadkomma interoperabilitet mellan olika tekniska miljöer, vilket inte enbart är en fråga kring gränsöverskridande kommunikation. Under pilotfasen kommer konkret, information att göras tillgänglig, som kräver starkt fokus på innehåll och semantik. Projektet ämnar inte finna lösningar på ekonomiska ersättningsmodeller över gränserna varför frågan om nationell organisation och finansiering av hälso-och sjukvård är av mindre vikt.

To top To top

12. Kommer epSOS leda till ett ökat samarbete mellan EU medlemsstater inom hälso-och sjukvård?

Gränsöverskridande samarbete kan bidra till mer effektiva strukturer inom hälso- och sjukvårdsorganisation, inte minst då problemen är desamma i många av de medlemsländerna. I takt med att rörligheten i Europa ökar, ökar även antalet patienter som söker vård i andra av EU:s medlemsstater. Gemensam utveckling och användning av informations- och kommunikationsteknologi kommer att leda till förhöjd tillgänglighet och kvalitén i den vård som erbjuds dessa patienter.

To top To top