Vad är epSOS?

EU-ländernas samarbete kring eHälsa i syfte att öka patienters säkerhet och trygghet vid vård och behandling i annan medlemsstat har nu resulterat i att länderna inom Europa för första gången gemensamt utvecklar gränsöverskridande vårdtjänster i ett storskaligt pilotprojekt, Smart Open Services for European Patients (epSOS). Bland de 47 projektdeltagarna återfinns hälsoministerier, organisationer, forskningscentrum och privata företag från totalt 25 av EU:s medlemsstater. Syftet med projektet är att definiera, specificera, utveckla, testa och använda gränsöverskridande tjänsterna för elektroniska recept och åtkomst till patientöversikt (viktig information om t ex kronisk sjukdom, allergier och läkemedelsordinationer från journalen i hemlandet).

Patientöversikt

epSOS patientöversikt innehåller följande information:

  • Patientens namn och ålder
  • Medicinsk översikt bestående av den viktigaste kliniska informationen (t.ex. allergier, implantat, kirurgiska ingrepp)
  • En förteckning över aktuella läkemedel
  • Uppgiftslämnare

Patientöversikten ger hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till information om patienten på det lokala språket, vilket löser de svårigheter som ofta uppstår när patienter söker vård i ett annat land. Informationen som tillhandahålls i patientöversikter fungerar som beslutsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal och ökar på så sätt kvaliteten och säkerheten i vården.

Patientöversikt: praktiska exempel på användningsområden

e-recept och e-dispensering

epSOS tjänsterna e-recept och e-dispensering innebär elektronisk överföring av receptet mellan förskrivare (hälso-och sjukvårdspersonal) och utlämnare (t.ex. apotek). Interoperabilitet mellan olika nationella system är nödvändigt inte minst i fall då en patient i utlandet behöver medicin som redan är förskriven i hemlandet. Farmaceuten på ett apotek i utlandet kan då få elektronisk åtkomst till receptet och efter utlämnande överföra information till systemet i patientens hemland om att patienten har fått medicinen.

e-recept: praktiska exempel på användningsområden