Hodnotenie pre zdravotníka

Váš príspevok k epSOS službám: hodnotenie

Pilotný test epSOS je v činnosti jeden rok a ponúka zdravotníkom možnosť dostať informácie o pacientoch alebo spracovať zahraničné elektronické recepty z iných európskych krajín. Hodnotenie pilotných služieb sleduje dva ciele:

  1. Zbierať informácie a analyzovať prvé výstupy a výsledky.
  2. Ukázať, ako epSOS služby vplývajú na vzťah medzi zdravotníkmi a pacientmi, ako aj na celkové postavenie eHealth v Európe.

Odporúčania pre ďalší vývoj cezhraničného eHealth v Európe sa budú zakladať na výsledkoch hodnotenia.

Vaša spätná väzba ako zdravotníckeho pracovníka má pre projektový kolektív epSOS veľkú cenu. Umožní poučiť sa z vašich skúseností a tým zlepšiť epSOS služby.

Prosím, vyplňte online epSOS Hodnotiaci dotazník po každom kontakte s epSOS pacientom. Prístupový kód, ktorý ste dostali od miestneho epSOS kolektívu, vám sprístupní online dotazník tu.

Čo hodnotíme?

Projektový kolektív epSOS má za cieľ pozbierať informácie, ako hodnotíte používanie epSOS služieb:

  1. 1. Boli ste so službami spokojní/nespokojní?
  2. 2. Zdalo sa vám, že bezpečnosť údajov a správnosť informácií boli dodržané/nedodržané?

Anonymita a súkromie

Všetky informácie poskytnuté projektovému kolektívu epSOS sú spracované anonymne, s veľkou starostlivosťou a za žiadnych okolností nebudú postúpené tretej strane. Údaje budú použité výhradne na štatistické účely a neviažu sa k vašej osobe.

epSOS pacientske dotazníky – dôležité informácie pre zdravotníckych pracovníkov

Pacientske hodnotenie epSOS služieb je rovnako dôležité. Preto je každý epSOS pacient vyzvaný, aby vyplnil po konzultácii dotazník.

Na rozdiel od online dotazníka pre zdravotníckych pracovníkov sa pacientom prostredníctvom zdravotníckych pracovníkov dáva tlačený epSOS dotazník spolu s poučením.

Prosíme_zdravotníckych pracovníkov, aby epSOS pacientom objasnili hodnotiaci proces a povzbudili ich k vyplneniu dotazníka.

Pacienti môžu odovzdať vyplnený dotazník priamo do schránky na mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti alebo poštou na adresu:

CAHIAQ Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS), 
Montse Moharra epSOS project,
Roc Boronat 81-95,
08005-Barcelona, SPAIN.

Dotazníky sú dostupné vo všetkých jazykoch potenciálnych epSOS pacientov Opens internal link in current windowa dajú sa stiahnuť tu.

Národné epSOS kolektívy môžu o hodnotiacom procese pridať ďalšie informácie.