Najčastejšie otázky


1. Kedy projekt začal?

Projekt bol odštartovaný 1. júla 2008.

To top To top

2. Ktoré krajiny sa do projektu zapojili?

Do projektu sa zapojilo 27 subjektov z 12 členských štátov Európskej únie
(podľa abecedného poriadku):

 • Česká republika
 • Dánsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Taliansko
 • Nemecko
 • Rakúsko 
 • Slovenská republika
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Veľká Británia

Koordinátorom projektu epSOS je Švédske združenie obcí a krajov (SALAR).

To top To top

3. Aký je rozpočet projektu?

Na projekt epSOS, ktorý je z 50-tich percent spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, bolo vyčlenených celkom 22.000.000,- EUR. Účastníci projektu sa dohodli, že uhradia náklady na spoločnú koordinačnú štruktúru a s ňou spojené aktivity, a stým sa tak zníži využitie zdrojov EÚ približne o 40 percent.

Národné úrady (ministerstvá zdravotníctva) niektorých krajín na podporu projektu bezplatne vyčlenia pracovné zdroje v objeme človekomesiacov.

To top To top

4. Aký je podiel účastníkov v projekte?

Partneri projektu sa snažia navrhnúť optimálne riešenia a služby tak, aby priniesli úžitok všetkým 27 členským štátom Európskej únie i ďalším zainteresovaným krajinám v Európe a vo svete.

Každý členský štát zodpovedá minimálne za jeden pracovný balíček, pričom od ostatných dostáva podporu na jeho úspešné dokončenie. Vhodné riešenia pre európskych pacientov vznikajú za aktívnej spolupráce národných ministerstiev, kompetenčných centier a partnerov projektu.

To top To top

5. Je to výskumný projekt?

Nie. Projekt epSOS je súčasť Programu na podporu politiky informačných a komunikačných technológií (ICT PSP) a jeho cieľom je zaistiť, aby existujúce informačné systémy vzájomne komunikovali a fungovali aj v cezhraničnom režime. Do pilotného testovania sa zapoja nemocnice, lekári a lekárne.

To top To top

6. Čo projekt prinesie občanom Európskej únie?

Hlavným cieľom projektu je:

 • podporiť pohyb pacientov v Európe,
 • zvýšiť efektivitu a hospodárnosť nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosť,
 • zabezpečiť poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti doma i v Európe.

To top To top

7. Aké sú očakávané výsledky projektu?

Odporúčania, technické a sémantické špecifikácie, popisy systémov, organizačné modely, software a softwarové nástroje, ktoré majú prispieť ku zvýšeniu interoperability systémov služieb elektronického zdravotníctva na nadnárodnej úrovni. Súčasťou programu sú aj pilotné projekty, ktoré sa budú realizovať vo vybraných regiónoch.

To top To top

8. Ako budú použité výsledky projektu?

Partneri projektu CALLIOPE cez webovú sieť http://www.calliope-network.eu/ rozšíria výsledky do všetkých členských štátov Európskej únie i mimo nej.  S výsledkami projektu sa ľudia môžu následne oboznámiť úplne zadarmo

To top To top

9. Rieši projekt zdravotné knižky?

Nie. I keď projekt zahrňuje i infraštruktúru a komunikačné systémy na báze zdravotných knižiek, vlastnú problematiku zdravotných knižiek nerieši.  Okrem iného súčasťou  výsledkov epSOS projektu bude i know-how, ktoré môže byť použité pri riešení podobných projektov.

To top To top

10. Bude zabezpečená ochrana zdravotných záznamov pacientov?

Áno. Ochrana všetkých zdravotných záznamov a prísne dodržiavanie legislatívnych pravidiel a zákonov Európskej únie, ako aj národných zákonov na ochranu osobných údajov je jednou z hlavných priorít projektu epSOS.

To top To top

11. Ako sa v projekte riešia jazykové a terminologické rozdiely a odlišnosti v jednotlivých zdravotných systémoch a technických prostrediach?

Aj keď sa projekt predovšetkým zameriava na technické aspekty, musia sa riešiť aj otázky odlišnej sémantiky a právnej interoperability. Najťažšou úlohou pre účastníkov projektu je oblasť technických prostredí, kde interoperabilita nie je len otázkou cezhraničnej komunikácie. Na konkrétne interoperabilné dáta, ktoré budú v priebehu testovania k dispozícii, sa bude nutné zamerať aj po stránke obsahovej a sémantickej. Z druhej strany spôsob usporiadania a financovania jednotlivých zdravotných systémov nemá v projekte dôležitú rolu, rovnako ako otázky cezhraničných úhrad, ktoré nie sú súčasťou riešení projektu epSOS.

To top To top

12. Má projekt vplyv na upevnenie spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie v oblasti zdravotníctva?

Vzhľadom k tomu, že všetky európske systémy zdravotníctva stoja pred rovnakými problémami a úlohami, užšia cezhraničná spolupráca prispeje k vybudovaniu efektívnejších štruktúr zdravotných služieb. Počet pacientov, ktorí vyhľadávajú lekársku pomoc v zahraničí, mimo svojho domova, rastie. Spoločné využitie informačných technológií týmto osobám zabezpečí lepšiu dostupnosť a vyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

To top To top