Čo je epSOS?

epSOS alebo moderné verejne dostupné služby pre európskych pacientov (Smart Open Services for European Patients) je rozsiahly projekt Európskej komisie, na ktorom sa od júla 2008 zúčastňuje 12 členských štátov Európskej únie, resp. ich ministerstvá zdravotníctva, národné kompetenčné centrá a veľký počet iných inštitúcií a spoločností.

Hlavným cieľom tohto projektu je vybudovať praktické štruktúry služieb elektronického zdravotníctva a infraštruktúru informačných a komunikačných technológií, a tak prostredníctvom rôznych európskych systémov v zdravotníctve  zabezpečiť lekárom bezpečný prístup k zdravotným informáciám o pacientovi a zároveň overiť použitie navrhovaných riešení v rámci rozsiahleho pilotného projektu.

Projekt epSOS určil dve hlavné služby elektronického zdravotníctva,  pre ktoré sú vyvíjané interoperabilné riešenia v cezhraničnej komunikácii – pacientsky sumár (Patient Summary) a elektronické lekárske predpisy, čo znamená výdaj liekov na elektronický lekársky predpis (ePrescription/eDispensation).

Pacientsky sumár

v rámci projektu epSOS pod pacientskym sumárom rozumieme:

  • základné informácie o pacientovi (napr. meno, vek),
  • lekársku anamnézu vrátane najdôležitejších klinických informácií o pacientovi (napríklad alergie, súčasné zdravotné problémy, implantáty, chirurgické výkony v posledných šiestich mesiacoch),
  • informácie o predpísaných a užívaných liekoch,
  • informácie o pacientskom sumári (napr. kto a kedy elektronický zdravotný záznam vytvoril).

Pacientsky sumár s informáciami o pacientovi je pre lekára poskytovaný v jazyku krajiny v ktorej je pacientovi poskytnutá lekárska pomoc.

Jazyková bariéra medzi pacientom a lekárom, ktorá často vzniká v prípade, keď pacient vyhľadal lekársku pomoc v zahraničí, sa týmto odstráni. Pacientsky sumár poskytuje lekárovi v naliehavých prípadoch i v bežných situáciách dôležité informácie, ktoré mu uľahčujú rozhodovanie a tým značne prispievajú k zabezpečeniu kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti (napr. zabraňujú možnej interakcii liekov).

Príklady použitia pacientskeho sumára v praxi

e-Preskripcia – elektronické lekárske predpisy a výdaj liekov na elektronický lekársky predpis

V rámci služieb e-Preskripcie sa lieky predpisujú za pomoci softwaru, pričom recepty sa medzi vystavovateľom receptu (lekár) a výdajcom predpísaného liečiva (napr. lekáreň) sa doručujú elektronickou cestou. Pacient získa lekárom vystavený potrebný liek v lekárni na základe informácie, ktorú lekárnik dostane z informačného systému e-Preskripcie. Zároveň sa informácia o vydaní lieku pre konkrétneho pacienta uloží do predmetného elektronického informačného systému.

Interoperabilita národných systémov je nutná v prípadoch, keď sa pacient nachádza v zahraničí a potrebuje liek, ktorý mu jeho lekár už skôr predpísal v jeho domovskej  krajine. Lekárnik v zahraničí si v takomto prípade môže vyhľadať predmetný elektronický recept v systéme a na základe informácií zo systému pacientovi požadovaný liek vydať. Informáciu o vydaní lieku v zahraničí pre cudzinca by potom elektronický národný systém v danej krajine spracoval a zároveň by túto informáciu poskytol aj do národného elektronického systému krajiny pacienta.

Príklady použitia e-Preskripcie v praxi