Slovenski pacienti bodo imeli prvič doslej v Evropi možnost uporabe čezmejih storitev eZdravja, ko bodo iskali zdravstveno pomoč v tujini – bodisi kot turisti, poslovneži na delu v tujini, delovni migranti, študentje na izmenjavi, prebivalci obmejnih območji in podobno. Republika Slovenija namreč od leta 2011 dalje sodeluje v obsežnem evropskem projektu »Posredovanje ključnih zdravstvenih podatkov pacienta za zdravljenje v tujini« (angleško: Smart Open Services for European Patients - Open eHealth Initiative for a European Large Scale Pilot of Patient Summary and Electronic Prescription) ali krajše projekt epSOS. Glavni cilj projekta je pilotna uvedba izmenjave povzetkov zdravstvenih podatkov pacientov ter njihovih receptov med izbranimi izvajalci zdravstvene dejavnosti držav v Evropi z namenom dviga tehnične in pomenske izmenljivosti ključnih zdravstvenih podatkov pacientov med državami Evrope.

V projekt epSOS je vključenih 23 evropskih držav. S strani Republike Slovenije v projektu sodelujeta Ministrstvo za zdravje RS in Inštitut za varovanje zdravja RS, ki sta tudi prejemnika finančnih sredstev po Sporazumu o dodelitvi sredstev številka 224991 Evropske komisije.

Začetni poudarek projekta epSOS sta dve čezmejni storitvi, in sicer povzetek podatkov o pacientu (PPoP) in ePredpisovanje/eIzdaja zdravil. Projekt je predviden tudi kot izhodišče in spodbuda za nadaljnje sodelovanje pri razvoju eZdravja v Evropi. 

Namen projekta je:

  • analizirati podatke o tehnični in pravni usklajenosti predlaganih storitev v različnih državah Evrope, 
  • uskladiti trenutne nacionalne rešitve ter
  • ustvariti pogoje, da bo lahko posamezna država pacientom nudila storitve e-Zdravja tudi takrat, ko potujejo v druge države, ki sodelujejo pri pilotnem projektu epSOS.

Poudariti je treba, da bodo storitve epSOS, ki vključujejo izmenjavo PPoP in ePredpisovanje/eIzdaja zdravil v okviru izvajanja pilotnega projekta epSOS pacientom na voljo poskusno. Medtem, ko bodo storitve eZdravja  dolgoročno potekale zunaj obsega projekta epSOS, bo ta gotovo podal smernice in priporočila, kako izvesti prehod iz pilotnih v stalne storitve.

Izmenjava zdravstvenih podatkov, ki je v središču pilotnega projekta epSOS, zahteva razvoj in obstoj trdnega okvira zaupanja med vsemi sodelujočimi v projektu. Okvir zaupanja bo zagotovil:

  • da se bo sodelujoče zdravstveno osebje lahko zaneslo na verodostojnost kliničnih podatkov, na katerih bodo temeljile odločitve pri obravnavi pacientov, 
  • da bodo vzpostavljeni primerni varnostni sistemi, ki bodo namenjeni preprečevanju dostopa nepooblaščenih oseb do podatkov, ter
  • da bodo vse vključene stranke ustrezno upoštevale pravice pacientov glede na nacionalne in evropske predpise, še posebej pravico do varstva osebnih podatkov. 

Vsako sodelujočo državo v projektu epSOS predstavlja ena pravna oseba, ki je zavezana ščititi pravno področje epSOS z vidika nacionalnih zadev, to je nacionalna kontaktna točka. Ministrstvo za zdravje RS je 26. 9. 2011 pisno pooblastilo Inštitut za varovanje zdravja RS, da v okviru projekta epSOS za Republiko Slovenijo prevzame vlogo nacionalne kontaktne točke.