Nejčastější otázky a odpovědi


1. Kdy projekt začal?

Projekt byl spuštěn 1. července 2008.

To top To top

2. Které země se projektu účastní?

Projektu se účastní 27 entit ze 12 členských států Evropské unie (v abecedním pořádku):

 • Česká republika
 • Dánsko
 • Francie
 • Itálie
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Slovensko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Velká Británie

Koordinátorem projektu epSOS je Švédské sdružení obcí a krajů (SALAR).

To top To top

3. Jaký je rozpočet projektu?

Na projekt, který je z 50 procent spolufinancovaný ze zdrojů Evropské unie, bylo vyčleněno celkem 22.000.000,- eur. Účastníci projektu se dohodli, že uhradí náklady na společnou koordinační strukturu a aktivity, a tím tak sníží účelné využití zdrojů EU přibližně o 40 procent.
Národní úřady (ministerstva zdravotnictví) některých zemí na podporu projektu bezplatně vyčlení pracovní zdroje v řádu člověkoměsíců.

To top To top

4. Jak se účastníci na projektu podílejí?

Partneři projektu se snaží navrhnout taková řešení a služby, které přinesou užitek všem 27 členským státům Evropské unie i dalším zainteresovaným zemím v Evropě a ve světě.

Každý členský stát zodpovídá za minimálně jeden pracovní balíček, přičemž od ostatních získá podporu na jeho úspěšné dokončení. Vhodná řešení pro evropské pacienty vznikají za jednotné spolupráce národních ministerstev, kompetenčních center a partnerů projektu.

To top To top

5. Jedná se o výzkumný projekt?

Ne. Projekt epSOS je součástí Programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP), jehož cílem je zajistit, aby stávající systémy spolu vzájemně komunikovaly a fungovaly v přeshraničním režimu. Do pilotních testů se zapojí nemocnice, lékaři a lékárny.

To top To top

6. Co projekt přinese občanům Evropské unie?

Hlavním cílem projektu je:

 • podpořit mobilitu pacientů v Evropě
 • zaručit bezpečnost pacientů 
 • zvýšit efektivitu a hospodárnost nákladů přeshraniční péče
 • zasadit se o poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče doma i v Evropě

To top To top

7. Jaké jsou očekávané výsledky projektu?

Doporučení, technické specifikace, popisy systému, organizační modely, software, softwarové nástroje a další mají za úkol zvýšit interoperabilitu systémů elektronických zdravotních služeb na nadnárodní úrovni.

Součástí programu jsou i pilotní projekty, které budou probíhat ve vybraných regionech.

To top To top

8. Co se stane s výsledky projektu?

Partneři projektu a síť CALLIOPE rozšíří výsledky do všech členských států Evropské unie i mimo ni. S výsledky se lidé mohou následně seznámit zcela zdarma.

To top To top

9. Jedná se o projekt zdravotních knížek?

Ne. Ačkoliv projekt zahrnuje i infrastrukturu a komunikační systémy na bázi zdravotních knížek, o projekt zdravotních knížek se nejedná. Kromě toho součástí výsledků bude i know-how získané z těchto a podobných projektů.

To top To top

10. Bude zajištěna ochrana zdravotních záznamů pacientů?

Ano. Ochrana všech zdravotních záznamů a přísné dodržování legislativy Evropské unie a národních zákonů na ochranu osobních údajů je jednou z hlavních priorit projektu.

To top To top

11. Jak se projekt vypořádá s jazykovými a terminologickými rozdíly a odlišnostmi v jednotlivých zdravotních systémech a technických prostředích?

Ačkoliv se projekt soustředí především na technické aspekty, dotkne se i otázek odlišné sémantiky a právní interoperability. Nejtěžší úkol však na účastníky projektu čeká v části technických prostředí, kde interoperabilita není jen otázkou přeshraniční komunikace. Na konkrétní interoperabilní data, která budou v průběhu testování k dispozici, bude nutné se zaměřit po stránce obsahové i sémantické. Na druhou stranu způsob uspořádání a financování jednotlivých zdravotních systémů nehraje v projektu zase až tak důležitou roli, stejně jako otázky přeshraničních náhrad, kterými se projekt nezabývá vůbec.

To top To top

12. Utuží projekt spolupráci členských států Evropské unie ve zdravotnictví?

Vzhledem k tomu, že všechny evropské systémy zdravotnictví stojí před stejnými problémy a úkoly, užší přeshraniční spolupráce přispěje k vybudování efektivnější struktury zdravotních služeb. Počet pacientů, kteří vyhledávají lékařskou péči v zahraničí, mimo svůj domov, roste. Společné využití informačních technologií tak těmto osobám zajistí lepší přístup a vyšší kvalitu poskytovaných služeb.

To top To top